دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع حدود اعتماد

تابع حدود اعتماد
confidence limits function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع حدود اعتماد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ