دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی hyperbolic function

hyperbolic function
تابع هذلولوی ، تابع هذلولی گون ، تابع هذلولی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی hyperbolic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی