دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی regular function

regular function
تابع منظم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی regular function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی