دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تحلیلی نما

تابع تحلیلی نما
pseudoanalytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تحلیلی نما و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ