دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع متقارن ابتدایی

تابع متقارن ابتدایی
elementary symmetric function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع متقارن ابتدایی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ