دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند همساز

تابع چند همساز
polyharmonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند همساز و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ