دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی bounded measurable function

bounded measurable function
تابع کران‌دار اندازه‌پذیر ، تابع کراندار اندازه‌پذیر ، تابع اندازه پذیر کراندار
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی bounded measurable function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی