دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابعی که مربّعش انتگرال پذیر باشد ، تابعی مربعی

تابعی که مربّعش انتگرال پذیر باشد ، تابعی مربعی انتگرال پذیر
square integrable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابعی که مربّعش انتگرال پذیر باشد ، تابعی مربعی انتگرال پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ