دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مشتقّ تابع ، مشتق تابع

مشتقّ تابع ، مشتق تابع
derivative of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مشتقّ تابع ، مشتق تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ