دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تحلیلی (مختلط)

تابع تحلیلی (مختلط)
complex analytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تحلیلی (مختلط) و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ