دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای بهترین تقریب تابع پیوسته

بهترین تقریب تابع پیوسته
best approximation of a continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی بهترین تقریب تابع پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ