دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی negative variation function

negative variation function
تابع تغییرات منفی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی negative variation function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی