دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع چند متغیره

تابع توزیع چند متغیره
multivariate distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع چند متغیره و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ