دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی sample function

sample function
تابع نمونه ، تابع نمونه ای
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی sample function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی