دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مولّد دومتغیّره ، تابع مولد دو متغیره

تابع مولّد دومتغیّره ، تابع مولد دو متغیره
bivariate generating function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مولّد دومتغیّره ، تابع مولد دو متغیره و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ