دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع خطی

تابع خطی
linear function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع خطی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ