دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی non decreasing function

non decreasing function
تابع غیر کاهشی ، تابع ناکاهشی ، تابع افزایشی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی non decreasing function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی