دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی tangent function

tangent function
تابع تانژانت ، تابع ظل
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی tangent function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی