دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند ارزشی ، تابع چند مقداری

تابع چند ارزشی ، تابع چند مقداری
many valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند ارزشی ، تابع چند مقداری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ