دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی احتمال شرطی

تابع چگالی احتمال شرطی
conditional probability density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی احتمال شرطی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ