دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بعد

تابع بعد
dimension function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بعد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ