دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بالا نیم پیوسته

تابع بالا نیم پیوسته
upper semicontinuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بالا نیم پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ