دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع باور

تابع باور
belief function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع باور و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ