دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع جزئتا مشتق پذیر

تابع جزئتا مشتق پذیر
partially differentiable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع جزئتا مشتق پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ