دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نیمه متصل

تابع نیمه متصل
semi function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نیمه متصل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ