دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی first order polynomial function

first order polynomial function
تابع چندجمله ای درجه ی اول
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی first order polynomial function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی