دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی inverse function

inverse function
تابع معکوس ، تابع وارون
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی inverse function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی