دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مطلوبیت ، تابع سودمند

تابع مطلوبیت ، تابع سودمند
utility function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مطلوبیت ، تابع سودمند و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ