دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مجموعه مقدار

تابع مجموعه مقدار
Set-valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مجموعه مقدار و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ