دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مختلط مقدار

تابع مختلط مقدار
complex valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مختلط مقدار و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ