دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی joint characteristic function

joint characteristic function
تابع مشخص توأم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی joint characteristic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی