دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای جهش یک تابع

جهش یک تابع
saltus of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی جهش یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ