دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع سه‌گاما ، تابع سه گاما

تابع سه‌گاما ، تابع سه گاما
trigamma function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع سه‌گاما ، تابع سه گاما و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ