دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی exponential form function

exponential form function
تابع با شکل نمایی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی exponential form function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی