دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی two dimensional probability density function

two dimensional probability density function
تابع چگالی احتمال دو بعدی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی two dimensional probability density function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی