دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نمایی مختلط

تابع نمایی مختلط
complex exponential function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نمایی مختلط و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ