دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع دلتای دیراک ، تابع دلتا

تابع دلتای دیراک ، تابع دلتا
dirac delta function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع دلتای دیراک ، تابع دلتا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ