دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع غیر خطی

تابع غیر خطی
non rectilinear function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع غیر خطی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ