دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بسل تعدیل شده

تابع بسل تعدیل شده
modified bessel function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بسل تعدیل شده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ