دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی even function

even function
تابع زوج ، تابع متقارن
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی even function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی