دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع معکوس هذلولوی

تابع معکوس هذلولوی
hyperbolic inverse function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع معکوس هذلولوی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ