دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی abelian function

abelian function
تابع آبلی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی abelian function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی