دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی fixed proportion production function

fixed proportion production function
تابع تولید نسبت ثابت
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی fixed proportion production function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی