دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مثلثاتی ، تابع دایره ای

تابع مثلثاتی ، تابع دایره ای
trigonometric function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مثلثاتی ، تابع دایره ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ