دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی mean value of a function

mean value of a function
مقدار میانگین تابع ، مقدار میانگین یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی mean value of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی