دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی random function

random function
تابع تصادفی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی random function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی