دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بیضوی ، تابع بیضی گون ، ‌ تابع بیضی گون

تابع بیضوی ، تابع بیضی گون ، ‌ تابع بیضی گون
elliptic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بیضوی ، تابع بیضی گون ، ‌ تابع بیضی گون و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ