دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی multivariate probability function

multivariate probability function
تابع احتمال چند متغیره
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی multivariate probability function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی