دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی function of a function

function of a function
تابع یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی function of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی