دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ناصعودی ، تابع یکنوای نزولی

تابع ناصعودی ، تابع یکنوای نزولی
monotone decreasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ناصعودی ، تابع یکنوای نزولی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ